PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO
ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WROCŁAW 5-6 LISTOPADA 2015 R.

Program konferencji

05 listopada – czwartek

14:00 – 14:30 Rejestracja Uczestników, bufet kawowy przy Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
14:30 – 14:45 Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(wystąpienia zaproszonych gości)
14:45 – 16:40

SESJA I
Podatki i opłaty lokalne w otoczeniu procesów gromadzenia dochodów publicznych

Zakres przedmiotowy planowanych w trakcie sesji wystąpień dotyczyć będzie następujących obszarów:

„System podatków i opłat lokalnych. Ocena i postulaty de lege ferenda”
„Prawne granice stanowienia aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”
„Opłaty lokalne a ochrona środowiska naturalnego i przyrody”
„Zwiększenie efektywności poboru podatku od nieruchomości w gminach”
„Podatki i opłaty lokalne. Wybrane aspekty ewidencyjne”
„Ustalenia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w obszarze podatków i opłat lokalnych (diagnoza stwierdzanych nieprawidłowości)”
„Ustalenia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w obszarze podatków i opłat lokalnych (identyfikacja obszarów naruszenia prawa)”
„Dysfunkcja w realizacji dochodów publicznych JST na tle stwierdzenia zawinienia osoby odpowiedzialnej, czyli o podstawach dochodzenia odpowiedzialności”
„Programy pomocy publicznej jako determinant rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta Wrocławia)”
Dyskusja
16:40 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 19:00

SESJA II
SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2016 ROK

Zakres przedmiotowy planowanych w trakcie sesji wystąpień dotyczyć będzie następujących obszarów:

„Uchwały podatkowe w świetle zasad techniki prawodawczej (prawidłowa podstawa prawna uchwały na 2016 rok, zakaz powielania w uchwałach norm ustawowych)”
„Opłata reklamowa jako nowe źródło dochodu gminy (wprowadzenie opłaty, podstawy ustalania, wyłączenia, ustalanie wysokości opłaty, składanie deklaracji)”
„Zakres regulacji uchwał podatkowych na 2016 rok w świetle nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonanych ustawami z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) oraz z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2015.1283)"
Dyskusja
20:00 – 22:00 Kolacja

06 listopada - piątek

7:30 – 8:45 śniadanie (zgodne z ofertą hotelu)
9:00 – 11:00

SESJA I
Zagadnienia powstawania i wygasania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych na tle działalności orzeczniczej samorządowych organów podatkowych

Zakres przedmiotowy planowanych w trakcie sesji wystąpień dotyczyć będzie następujących obszarów:

„Instytucje ogólnego prawa podatkowego istotne w sprawach wymiaru podatków lokalnych na tle praktycznych problemów stosowania prawa przez gminne organy podatkowe (wybrane zagadnienia)”
„Problemy orzecznicze na tle ostatnich zmian unormowań z zakresu podatków i opłat lokalnych”.
„Zwolnienia z podatku od nieruchomości w strefach specjalnych”
„Skutki przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką lub zastawem skarbowym”
„Związanie składu orzekającego SKO uchwałą podatkową na tle podstaw kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne”
Dyskusja
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00

SESJA II
Prawne granice stanowienia aktów prawa lokalnego w obszarze podatków i opłat lokalnych

Zakres przedmiotowy planowanych w trakcie sesji wystąpień dotyczyć będzie następujących obszarów:

„Podatki lokalne a pomoc publiczna”
„Struktura uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie podatku od nieruchomości (przedmiot opodatkowania, kryteria różnicowania wysokości stawek, zakres zwolnień) w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych oraz judykatów sądów administracyjnych”
„Prawny zakres sfery regulacji uchwały w sprawie podatku od środków transportowych”
„Prawne kryteria stanowienia uchwał dotyczących opłat lokalnych (od posiadania psów, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa). Uwagi na tle wskazań wynikających z linii orzeczniczej organów nadzoru”
Dyskusja
13:00 – 13:20 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
13:20 – 14:00 Lunch